Hassafon > Párašàt haššabúaŋ >

Parašàt Pequdé

Copyright ©1931 - Det Danske Bibelselskab.
(Navne er ændrede til deres hebræiske form.)


Anden Mosebog, kap. 38:21—40:38

2. Mosebog 38

(21) Her følger Regnskabet over Boligen, Vidnesbyrdets Bolig, som på Mošès Bud blev opgjort af Lēvíterne under Ledelse af Itamar, en Søn af Præsten Aharón; (22) Bezal'el, en Søn af Hurs Søn Uri, af Jehudás Stamme havde udført alt, hvad JHVH havde pålagt Mošè, (23) sammen med Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme, som udførte Udskæringsarbejdet, Kunstvævningen og den brogede Vævning af violet og rødt Purpur, Karmoisin og Byssus. (24) Hvad angår Guldet, der anvendtes til Arbejdet, under hele Arbejdet på Helligdommen, så løb det som Gave viede Guld op til (29) Talenter og 730 Sekel efter hellig Vægt. (25) Det ved Menighedens Mønstring indkomne Sølv løb op til 100 Talenter og 1775 Sekel efter hellig Vægt (26) en, Beka, det halve af en Sekel efter hellig Vægt, af enhver, der måtte lade sig mønstre, altså fra Tyveårsalderen og opefter, i alt 603 550 Mand: (27) De 100 Talenter Sølv medgik til Støbningen af Helligdommens og Forhængets Fodstykker, 100 Talenter til 100 Fodstykker, en Talent til hvert Fodstykke. (28) Men de 1775 Sekel anvendte han til Knager til Pillerne, til at overtrække deres Hoveder med og til Bånd på dem. (29) Det som Gave viede Kobber udgjorde 70 Talenter og 2400 Sekel. (30) Deraf lavede han Fodstykkerne til Åbenbaringsteltets Indgang, Kobberalteret med dets Kobbergitter og alt Alterets Tilbehør, (31) Fodstykkerne til Forgården rundt om og til Forgårdens Indgang og alle Teltpælene til Boligen og alle Teltpælene til Forgården hele Vejen rundt.

2. Mosebog 39

(1) Af det violette og røde Purpurgarn og det karmoisinrøde Garn tilvirkede de Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen; og de tilvirkede Aharóns hellige Klæder, således som JHVH havde pålagt Mošè.

(2) De tilvirkede Efoden af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, (3) idet de udhamrede Guldet i Plader og skar Pladerne ud i Tråde til at væve ind i det violette og røde Purpurgarn, det karmoisinrøde Garn og det tvundne Byssus ved Kunstvævning. (4) Derpå forsynede de den med Skulderstykker til at hæfte på; den blev hæftet sammen ved begge Hjørner. (5) Og dens Bælte, som brugtes, når den skulde tages på, var i eet med den og af samme Arbejde, af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, således som JHVH havde pålagt Mošè. (6) Derpå tilvirkede de Sjohamstenene, indfattede i Guldfletværk og graverede som Signeter med Jisraéls Sønners Navne; (7) og de fæstede dem på Efodens Skulderstykker, for at Stenene kunde bringe Jisraéls Børn i Minde, således som JHVH havde pålagt Mošè.

(8) Derpå tilvirkede de Brystskjoldet i Kunstvævning på samme Måde som Efoden, af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus; (9) det var firkantet, og de lagde Brystskjoldet dobbelt; det var et Spand langt og et Spand bredt, lagt dobbelt. (10) De udstyrede det med fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række, (11) Rubin, Safir og Jaspis i den anden, (12) Hyacint, Agat og Ametyst i den tredje, (13) Krysolit, Sjoham og Onyks i den fjerde, omgivne med Guldfletværk i deres Indfatninger. (14) Der var tolv Sten, svarende til Jisraéls Sønners Navne, en for hvert Navn; det var graveret Arbejde som Signeter, således at hver Sten bar Navnet på en af de tolv Stammer. (15) Til Brystskjoldet lavede de snoede Kæder af purt Guld, snoet Arbejde, som når man snor Reb. (16) Derpå lavede de to Guldfletværker og to Guldringe og satte disse to Ringe på Brystskjoldets øverste Hjørner, (17) og de to Guldsnore knyttede de i de to Ringe på Brystskjoldets Hjørner; (18) Snorenes anden Ende anbragte de i de to Fletværker og fæstede dem på Forsiden af Efodens Skulderstykker. (19) Og d lavede to andre Guldringe og satte dem på Brystskjoldets to andre Hjørner på den indre Rand, der vendte mod Efoden. (20) Og de lavede endnu to Guldringe og fæstede dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden, hvor den var hæftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bælte; (21) og de bandt med Ringene Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjælp af en violet Purpursnor, så at det kom til at sidde oven over Efodens Bælte og ikke kunde løsne sig fra Efoden, som JHVH havde pålagt Mošè.

(22) Derpå tilvirkede de Kåben, som hører til Efoden, i vævet Arbejde, helt og holdent af violet Purpur. (23) Midt på havde Kåben en Halsåbning ligesom Halsåbningen på en Panserskjorte, omgivet af en Linning, for at den ikke skulde rives itu, (24) og langs Kåbens nederste Kant syede de Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, (25) og de lavede Bjælder af purt Guld, som de anbragte mellem Granatæblerne langs Kåbens nederste Kant hele Vejen rundt, mellem Granatæblerne, (26) så at Bjælder og Granatæbler skiftede hele Vejen rundt langs Kåbens nederste Kant, til at bære ved Tjenesten, som JHVH havde pålagt Mošè.

(27) Derpå tilvirkede de Kjortlerne til Aharón og hans Sønner af Byssus i vævet Arbejde, (28) Hovedklædet af Byssus, Embedshuerne af Byssus, Linnedbenklæderne af tvundet Byssus, (29) og Bæltet af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn i broget Vævning, som JHVH havde pålagt Mošè. (30) Derpå lavede de Pandepladen, det hellige Diadem, af purt Guld og forsynede den med en Indskrift i graveret Arbejde som ved Signeter: «Helliget JHVH.» (31) Og de fæstede en violet Purpursnor på den til at binde den fast med oven på Hovedklædet, som JHVH havde pålagt Mošè.

(32) Således fuldførtes alt Arbejdet ved Åbenbaringsteltets Bolig; og Jisraéliterne gjorde ganske som JHVH havde pålagt Mošè; således gjorde de.

(33) Derpå bragte de Boligen til Mošè, Teltdækket med alt dets Tilbehør, Knagerne, Brædderne, Tværstængerne, Pillerne og Fodstykkerne, (34) Dækket af rødfarvede Væderskind og Dækket af Tahasjskind, det indre Forhæng, (35) Vidnesbyrdets Ark med Bærestængerne, Sonedækket, (36) Bordet med alt dets Tilbehør, Skuebrødene, (37) Lysestagen af purt Guld med Lamperne, der skulde sættes på den, og alt dens Tilbehør, Olien til Lysestagen, (38) Guldalteret, Salveolien, den vellugtende Røgelse, Forhænget til Teltets Indgang, (39) Kobberalteret med Kobbergitteret, Bærestængerne og alt dets Tilbehør, Vandkummen og Fodstykket, (40) Omhængene til Forgården, Pillerne og Fodstykkerne, Forhænget til Forgårdens Indgang, Rebene og Teltpælene, alt Tilbehør til Tjenesten i Åbenbaringsteltets Bolig, (41) Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen, de hellige Klæder til Præsten Aharón og hans Sønners Klæder til Præstetjenesten. (42) Nøjagtigt som JHVH havde pålagt Mošè, udførte Jisraéliterne hele Arbejdet. (43) Da så Mošè hele Arbejdet efter, og se, de havde udført det, som JHVH havde sagt; således havde de udført det. Og Mošè velsignede dem.

2. Mosebog 40

(1) Og JHVH talede til Mošè og sagde: (2) På den første Dag i den første Måned skal du rejse Åbenbaringsteltets Bolig. (3) Sæt så Vidnesbyrdets Ark derind og hæng Forhænget op for Arken. (4) Og du skal bringe Bordet ind og ordne, hvad dertil hører, og bringe Lysestagen ind og sætte Lamperne på. (5) Stil Guldalteret til Røgelsen op foran Vidnesbyrdets Ark og hæng Forhænget op foran Boligens Indgang. (6) Stil Brændofferalteret op foran Indgangen til Åbenbaringsteltets Bolig (7) og stil Vandkummen op mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hæld Vand deri. (8) Rejs Forgården rundt om og hæng Forhænget op foran Forgårdens Indgang. (9) Tag Salveolien og salv Boligen og alle Ting de1i, og du skal hellige den med alt dens Tilbehør, så den bliver hellig. (10) Du skal salve Brændofferalteret og alt dets Tilbehør og hellige Alteret, så det bliver højhelligt. (11) Og du skal salve Vandkummen og Fodstykket og hellige den. (12) Lad så Aharón og hans Sønner træde hen til Åbenbaringsteltets Indgang, tvæt dem med Vand (13) og ifør Aharón de hellige Klæder. salv og hellig ham til at gøre Præstetjeneste for mig. (14) Lad så hans Sønner træde frem, ifør dem Kjortler (15) og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Således skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager på dem.

(16) Og Mošè gjorde ganske som JHVH havde pålagt ham; således gjorde han. (17) På den første Dag i den første Måned i det andet År blev Boligen rejst. (18) Mošè rejste Boligen, idet han anbragte Fodstykkerne, rejste Brædderne, stak Tværstængerne ind, rejste Pillerne, (19) spændte Teltdækket ud over Boligen og lagde Teltdækkets Dække ovenover, som JHVH havde pålagt Mošè. (20) Derpå tog han Vidnesbyrdet og lagde det i Arken, stak Bærestængerne i Arken og lagde Sonedækket oven på den; (21) så bragte han Arken ind i Boligen og hængte det indre Forhæng op og tilhyllede således Vidnesbyrdets Ark, som JHVH havde pålagt Mošè. (22) Derpå opstillede han Bordet i Åbenbaringsteltet ved Boligens nordre Væg uden for Forhænget, (23) og han lagde Brødene i Række derpå for JHVHs Åsyn, som JHVH havde pålagt Mošè. (24) Derpå satte han Lysestagen ind i Åbenbaringsteltet lige over for Bordet, ved Boligens søndre Væg; (25) og han satte Lamperne derpå for JHVHs Åsyn, som JHVH havde pålagt Mošè. (26) Derpå stillede han Guldalteret op i Åbenbaringsteltet foran Forhænget, (27) og han tændte vellugtende Røgelse derpå, som JHVH havde pålagt Mošè. (28) Derpå hængte han Forhænget op for Boligens Indgang. (29) Brændofferalteret opstillede han foran Indgangen til Åbenbaringsteltets Bolig og ofrede Brændofferet og Afgrødeofferet derpå, som JHVH havde pålagt Mošè. (30) Derpå opstillede han Vandkummen mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hældte Vand deri til Tvætning. (31) Og Mošè og Aharón og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri; (32) når de gik ind i Åbenbaringsteltet og trådte hen til Alteret. tvættede de sig, som JHVH havde pålagt Mošè. (33) Så rejste han Forgården rundt om Boligen og Alteret og hængte Forhænget op for Forgårdens Indgang. Hermed var Mošè færdig med Arbejdet.

(34) Da dækkede Skyen Åbenbaringsteltet, og JHVHs Herlighed fyldte Boligen; (35) og Mošè kunde ikke gå ind i Åbenbaringsteltet, fordi Skyen havde lagt sig derover, og JHVHs Herlighed fyldte Boligen. (36) Men under hele deres Vandring brød Jisraéliterne op, når Skyen løftede sig fra Boligen; (37) og når Skyen ikke løftede sig, brød de ikke op, men ventede, til den atter løftede sig. (38) Thi JHVHs Sky lå over Boligen om Dagen, og om Natten lyste Ild i Skyen for alle Jisraéliternes Øjne under hele deres Vandring.


Parašàt Pequdé: Torá Haftará Derúš

Skrivarstuå ©2003–2004 Olve Utne
Oppdatert 1. november 2004 - 17. ḥešván 5765