Hassafon > Párašàt haššabúaŋ >

Parašàt Àḥaré mót

Copyright ©1931 - Det Danske Bibelselskab.
(Navne er ændrede til deres hebræiske form.)


Tredje Mosebog, kap. 16:1—18:30

3. Mosebog 16

(1) JHVH talede til Mošè, efter at Døden havde ramt Aharóns to Sønner, da de trådte frem for JHVHs Åsyn og døde, (2) og JHVH sagde til Mošè: Sig til din Broder Aharón, at han ikke til enhver Tid må gå ind i Helligdommen inden for Forhænget foran Sonedækket på Arken, ellers skal han dø, thi jeg kommer til Syne i Skyen over Sonedækket. (3) Kun således må Aharón komme ind i Helligdommen: Med en ung Tyr til Syndoffer og en Væder til Brændoffer; (4) han skal iføre sig en hellig Linnedkjortel, bære Linnedbenklæder over sin Blusel, omgjorde sig med et Linnedbælte og binde et Linned Hovedklæde om sit Hoved; det er hellige Klæder; og han skal bade sit Legeme i Vand, før han ifører sig dem. (5) Af Jisraeliternes Menighed skal han tage to Gedebukke til Syndoffer og en Væder til Brændoffer. (6) Så skal Aharón ofre sin egen Syndoffertyr og skaffe sig og sit Hus Soning. (7) Derefter skal han tage de to Bukke og stille dem frem for JHVHs Åsyn ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. (8) Og Aharón skal kaste Lod om de to Bukke, et Lod for JHVH og et for Azazel; (9) og den Buk, der ved Loddet tilfalder JHVH, skal Aharón føre frem og ofre som Syndoffer; (10) men den Buk, der ved Loddet tilfalder Azazel, skal fremstilles levende for JHVHs Åsyn, for at man kan fuldbyrde Soningen over den og sende den ud i Ørkenen til Azazel.

(11) Aharón skal da føre sin egen Syndoffertyr frem og skaffe sig og sit Hus Soning og slagte sin egen Syndoffertyr. (12) Derpå skal han tage en Pandefuld Gløder fra Alteret for JHVHs Åsyn og to Håndfulde stødt, vellugtende Røgelse og bære det inden for Forhænget. (13) Og han skal komme Røgelse på Ilden for JHVHs Åsyn, så at Røgelsesskyen skjuler Sonedækket oven over Vidnesbyrdet, for at han ikke skal dø. (14) Så skal han tage noget af Tyrens Blod og stænke det med sin Finger fortil på Sonedækket, og foran Sonedækket skal han syv Gange stænke noget af Blodet med sin Finger. (15) Derefter skal han slagte Folkets Syndofferbuk, bære dens Blod inden for Forhænget og gøre med det som med Tyrens Blod, stænke det på Sonedækket og foran Sonedækket. (16) Således skal han skaffe Helligdommen Soning for Jisraeliternes Urenhed og deres Overtrædelser, alle deres Synder, og på samme Måde skal han gøre med Åbenbaringsteltet, der har sin Plads hos dem midt i deres,Urenhed. (17) Intet Menneske må komme i Åbenbaringsteltet, når han går ind for at skaffe Soning i Helligdommen, før han går ud igen. Således skal han skaffe sig selv, sit Hus og hele Jisraéls Forsamling Soning. (18) Så skal han gå ud til Alteret, som står for JHVHs Åsyn, og skaffe det Soning; han skal tage noget af Tyrens og Bukkens Blod og stryge det rundt om på Alterets Horn, (19) og han skal syv Gange stænke noget af Blodet derpå med sin Finger og således rense det og hellige det for Jisraeliternes Urenheder. (20) Når han så er færdig med at skaffe Helligdommen, Åbenbaringsteltet og Alteret Soning, skal han føre den levende Buk frem. (21) Aharón skal lægge begge sine Hænder på Hovedet af den levende Buk og over den bekende alle Jisraeliternes Misgerninger og alle deres Overtrædelser, alle deres Synder, og lægge dem på Bukkens Hoved og så sende den ud i Ørkenen ved en Mand, der holdes rede dertil. (22) Bukken skal da bære alle deres Misgerninger til et øde Land, og så skal han slippe Bukken løs i Ørkenen.

(23) Derpå skal Aharón gå ind i Åbenbaringsteltet, afføre sig Linnedklæderne, som han tog på, da han gik ind i Helligdommen, og lægge dem der; (24) så skal han bade sit Legeme i Vand på et helligt Sted, iføre sig sine sædvanlige Klæder og gå ud og ofre sit eget Brændoffer og Folkets Brændoffer og således skaffe sig og Folket Soning. (25) Og Syndofferets Fedt skal han bringe som Røgoffer på Alteret. (26) Men den, som fører Bukken ud til Azazel, skal tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i Vand; derefter må han komme ind i Lejren. (27) Men Syndoffertyren og Syndofferbukken, hvis Blod blev båret ind for at skaffe Soning i Helligdommen, skal man bringe uden for Lejren, og man skal brænde deres Hud og deres Kød og Skarn. (28) Og den, der brænder dem, skal tvætte sine Klæder og bade sit Legeme; derefter må han komme ind i Lejren. (29) Det skal være eder en evig gyldig Anordning. Den tiende Dag i den syvende Måned skal I faste og afholde eder fra alt Arbejde, både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt eder. (30) Thi den Dag skaffes der eder Soning til eders Renselse; fra alle eders Synder renses I for JHVHs Åsyn. (31) Det skal være eder en fuldkommen Hviledag, og I skal faste: det skal være en evig gyldig Anordning. (32) Præsten, som salves og indsættes til at gøre Præstetjeneste i Stedet for sin Fader, skal skaffe Soning, han skal iføre sig Linnedklæderne, de hellige Klæder, (33) og han skal skaffe det Allerhelligste Soning; og Åbenbaringsteltet og Alteret skal han skaffe Soning; og Præsterne og alt Folkets Forsamling skal han skaffe Soning. (34) Det skal være eder en evig gyldig Anordning, for at der kan skaffes Jisraeliterne Soning for alle deres Synder een Gang om Året. Og Aharón gjorde som JHVH bød Mošè.

3. Mosebog 17

(1) JHVH talede til Mošè og sagde: (2) Tal til Aharón og hans Sønner og alle Jisraeliterne og sig til dem: Dette har JHVH påbudt: (3) Om nogen af Jisraéls Hus slagter et Stykke Hornkvæg, et Får eller en Ged i Lejren, eller han slagter dem uden for Lejren, (4) uden at bringe dem hen til Åbenbaringsteltets Indgang for at bringe JHVH en Offergave foran JHVHs Bolig, da skal dette tillegnes den Mand som Blodskyld; han har udgydt Blod, og den Mand skal udryddes af sit Folk. (5) Dette er anordnet, for at Jisraeliterne skal bringe deres Slagtofre, som de slagter ude på Marken, til JHVH, til Åbenbaringsteltets Indgang, til Præsten, og ofre dem som Takofre til JHVH. (6) Præsten skal da sprænge Blodet på JHVHs Alter ved Indgangen til Åbenbaringsteltet og bringe Fedtet som Røgoffer, en liflig Duft for JHVH. (7) Og de må ikke mere ofre deres Slagtofre til Bukketroldene, som de boler med. Det skal være en evig gyldig Anordning for dem fra Slægt til Slægt!

(8) Og du skal sige til dem: Om nogen af Jisraéls Hus eller de fremmede, der bor iblandt eder, ofrer et Brændoffer eller Slagtoffer (9) og ikke bringer det hen til Åbenbaringsteltets Indgang for at ofre det til JHVH, da skal den Mand udryddes af sin Slægt.

(10) Om nogen af Jisraéls Hus eller af de fremmede, der bor iblandt dem, nyder noget Blod, så vender jeg mit Åsyn mod den, der nyder Blodet, og udrydder ham af hans Folk. (11) Thi Kødets Sjæl er i Blodet, og jeg har givet eder det til Brug på Alteret til at skaffe eders Sjæle Soning; thi det er Blodet, som skaffer Soning, fordi det er Sjælen. (12) Derfor har jeg sagt til Jisraeliterne: Ingen af eder må nyde Blod; heller ikke den fremmede, der bor iblandt eder, må nyde Blod. (13) Om nogen af Jisraeliterne eller af de fremmede, der bor iblandt dem, nedlægger et Stykke Vildt eller en Fugl af den Slags, der må spises, da skal han lade Blodet løbe ud og dække det med Jord. (14) Thi om alt Køds Sjæl gælder det, at dets Blod er dets Sjæl; derfor har jeg sagt til Jisraeliterne: I må ikke nyde Blodet af noget som helst Kød, thi alt Køds Sjæl er dets Blod; enhver, der nyder det, skal udryddes.

(15) Enhver, der spiser seldøde eller sønderrevne Dyr, det være sig en indfødt eller en fremmed, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften; så er han ren. (16) Men hvis han ikke tvætter sine Klæder og bader sig, skal han undgælde for sin Brøde.

3. Mosebog 18

(1) JHVH talede fremdeles til Mošè og sagde: (2) Tal til Jisraeliterne og sig til dem: Jeg er JHVH eders Gud! (3) Som de handler i Ægypten, hvor I opholdt eder, må I ikke handle, og som de handler i Kana'ans Land, hvor jeg fører eder hen, må I ikke handle; I må ikke vandre efter deres Anordninger. (4) Efter mine Lovbud skal I handle. og mine Anordninger skal I holde, så I vandrer efter dem; jeg er JHVH eders Gud! (5) I skal holde mine Anordninger og Lovbud; det Menneske, der handler efter dem, skal leve ved dem. Jeg er JHVH!

(6) Ingen af eder må komme sine kødelige Slægtninge nær, så han blotter deres Blusel. Jeg er JHVH! (7) Din Faders og din Moders Blusel må du ikke blotte; hun er din Moder, du må ikke blotte hendes Blusel! (8) Din Faders Hustrus Blusel må du ikke blotte, det er din Faders Blusel. (9) Din Søsters Blusel, hvad enten hun er din Faders eller din Moders Datter, hvad enten hun er født i eller uden for Hjemmet, hendes Blusel må du ikke blotte. (10) Din Sønnedatters eller Datterdatters Blusel må du ikke blotte, det er din egen Blusel. (11) En Datter, din Faders Hustru har med din Fader hun er din Søster hendes Blusel må du ikke blotte. (12) Din Fasters Blusel må du ikke blotte, hun er din Faders kødelige Slægtning. (13) Din Mosters Blusel må du ikke blotte, hun er din Moders kødelige Slægtning. (14) Din Farbroders Blusel må du ikke blotte, du må ikke komme hans Hustru nær, hun er din Faster. (15) Din Sønnekones Blusel må du ikke blotte, hun er din Søns Hustru, du må ikke blotte hendes Blusel. (16) Din Broders Hustrus Blusel må du ikke blotte, det er din Broders Blusel. (17) En Kvindes og hendes Datters Blusel må du ikke blotte, heller ikke må du ægte hendes Sønnedatter eller Datterdatter, så at du blotter hendes Blusel; de er hendes kødelige Slægtninge; det er grov Utugt. (18) Søster må du ikke tage til Søsters Medhustru, så længe Søsteren lever, så du blotter både den enes og den andens Blusel.

(19) Du må ikke komme en Kvinde nær under hendes månedlige Urenhed, så du blotter hendes Blusel. (20) Med din Næstes Hustru må du ikke have Samleje, så du bliver uren ved hende. (21) Dit Afkom må du ikke give hen til at ofres til Molok; du må ikke vanhellige din Guds Navn. Jeg er JHVH! (22) Hos en Mand må du ikke ligge, som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed. (23) Med intet som helst Dyr må du have Omgang, så du bliver uren derved; en Kvinde må ikke stille sig hen for et dyr til kønslig Omgang; det er en Skændsel.

(24) Gør eder ikke urene med noget sådant, thi med alt sådant har de Folkeslag, jeg driver bort foran eder, gjort sig urene. (25) Derved blev Landet urent, og jeg straffede det for dets Brøde, og Landet udspyede sine Indbyggere. (26) Hold derfor mine Anordninger og Lovbud og øv ikke nogen af disse Vederstyggeligheder, det gælder både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt eder (27) thi alle disse Vederstyggeligheder øvede Indbyggerne, som var der før eder, og Landet blev urent (28) for at ikke Landet skal udspy eder, når I gør det urent, ligesom det udspyede det Folk, som var der før eder. (29) Thi enhver, som øver nogen af alle disse Vederstyggeligheder, de, der øver dem, skal udryddes af deres Folk. (30) Så hold mine Forskrifter, så I ikke øver nogen af de vederstyggelige Skikke, som øvedes før eders Tid, at I ikke skal gøre eder urene ved dem. Jeg er JHVH eders Gud!


Parašàt Àḥaré mót: Torá Haftará Derúš

Skrivarstuå ©2005 Olve Utne
Oppdatert 7. mars 2005 - 27. adár I 5765