Hassafon > Párašàt haššabúaŋ >

Parašàt Qedoším

Copyright ©1931 - Det Danske Bibelselskab.
(Navne er ændrede til deres hebræiske form.)


Tredje Mosebog, kap. 19:1—20:27

3. Mosebog 19

(1) JHVH talede fremdeles til Mošè og sagde: (2) Tal til hele Jisraeliternes Menighed og sig til dem: I skal være hellige, thi jeg JHVH eders Gud er hellig! (3) I skal frygte hver sin Moder og sin Fader, og mine Šabbatót skal I holde. Jeg er JHVH eders Gud! (4) Vend eder ikke til Afguderne og gør eder ikke støbte Gudebilleder! Jeg er JHVH eders Gud !

(5) Når I ofrer Takoffer til JHVH, skal I ofre det således, at I kan vinde Guds Velbehag. (6) Den Dag, I ofrer det, og Dagen efter må det spises, men hvad der levnes til den tredje Dag, skal opbrændes; (7) spises det den tredje Dag, er det at regne for råddent Kød og vinder ikke Guds Velbehag; (8) den, der spiser deraf, skal undgælde for sin Brøde, thi han vanhelliger det, som var helliget JHVH, og det Menneske skal udryddes af sin Slægt.

(9) Når I høster eders Lands Høst, må du ikke høste helt hen til Kanten af din Mark, ej heller må du sanke Efterslætten efter din Høst. (10) Heller ikke må du bolde Efterhøst eller sanke de nedfaldne Bær i din Vingård; til den fattige og den fremmede skal du lade det blive tilbage. Jeg er JHVH eders Gud!

(11) I må ikke stjæle, I må ikke lyve, I må ikke bedrage hverandre. (12) I må ikke sværge falsk ved mit Navn, så du vanhelliger din Guds Navn. Jeg er JHVH! (13) Du må intet aftvinge din Næste, du må intet røve; Daglejerens Løn må ikke blive hos dig Natten over. (14) Du må ikke forbande den døve eller lægge Stød for den blindes Fod, du skal frygte din Gud. Jeg er JHVH! (15) I må ikke øve Uret, når I holder Rettergang; du må ikke begunstige den ringe, ej heller tage Parti for den store, men du skal dømme din Næste med Retfærdighed. (16) Du må ikke gå rundt og bagvaske din Landsmand eller stå din Næste efter Livet. Jeg er JHVH! (17) Du må ikke bære Nag til din Broder i dit Hjerte, men du skal tale din Næste til Rette, at du ikke skal pådrage dig Synd for hans Skyld. (18) Du må ikke hævne dig eller gemme på Vrede mod dit Folks Børn, du skal elske din Næste som dig selv. Jeg er JHVH!

(19) Hold mine Anordninger! Du må ikke lade to Slags Kvæg parre sig med hinanden; du må ikke så to Slags Sæd i din Mark; og du må ikke bære Klæder, der er vævede af to Slags Garn.

(20) Når en Mand har Samleje med en Kvinde, og det er en Trælkvinde, en anden Mands Medhustru, som ikke er løskøbt eller frigivet, så skal Afstraffelse finde Sted; dog skal de ikke lide Døden, thi hun var ikke frigivet. (21) Og han skal bringe sit Skyldoffer for JHVH til Åbenbaringsteltets Indgang, en Skyldoffervæder, (22) og Præsten skal med Skyldoffervæderen skaffe ham Soning for JHVHs Åsyn for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse for den Synd, han har begået.

(23) Når I kommer ind i Landet og planter alskens Frugttræer, skal I lade deres Forhud, den første Frugt, urørt; i tre År skal de være eder uomskårne og må ikke spises; (24) det fjerde År skal al deres Frugt under Høstjubel helliges JHVH; (25) først det femte År må I spise deres Frugt, for at I kan få så meget større Udbytte deraf. Jeg er JHVH eders Gud!

(26) I må ikke spise noget med Blodet i. I må ikke give eder af med at tage Varsler og øve Trolddom. (27) I må ikke runde Håret på Tindingerne; og du må ikke studse dit Skæg; (28) I må ikke gøre Indsnit i eders Legeme for de dødes Skyld eller indridse Tegn på eder. Jeg er JHVH! (29) Du må ikke vanhellige din Datter ved at lade hende bedrive Hor, for at ikke Landet skal forfalde til Horeri og fyldes med Utugt. (30) Mine Šabbatót skal I bolde, og min Helligdom skal I frygte! Jeg er JHVH! (31) Henvend eder ikke til Genfærd og Sandsigerånder; søg dem ikke, så I gør eder urene ved dem. Jeg er JHVH eders Gud!

(32) Du skal rejse dig for de grå Hår og ære Oldingen, og du skal frygte din Gud. Jeg er JHVH! (33) Når en fremmed bor hos dig i eders Land, må I ikke lade ham lide Overlast; (34) som en af eders egne skal I regne den fremmede, der bor hos eder, og du skal elske ham som dig selv, thi I var selv fremmede i Ægypten. Jeg et JHVH eders Gud! (35) Når I holder Rettergang, må I ikke øve Uret ved Længdemål, Vægt eller Rummål; (36) Vægtskåle, der vejer rigtigt, Lodder, der holder Vægt, Efa og Hin, der holder Mål, skal I have. Jeg er JHVH eders Gud, som førte eder ud af Ægypten! (37) Hold alle mine Anordninger og Lovbud og gør efter dem. Jeg er JHVH!

3. Mosebog 20

(1) JHVH talede fremdeles til Mošè og sagde: (2) Sig til Jisraeliterne: Om nogen af Jisraeliterne eller de fremmede, der bor hos Jisraél, giver sit Afkom hen til Molok, da skal han lide Døden; Landets Indbyggere skal stene ham, (3) og jeg vender selv mit Åsyn imod den Mand og udrydder ham af hans Folk, fordi han gav sit Afkom hen til Molok for at gøre min Helligdom uren og vanhellige mit hellige Navn; (4) og ser end Landets Indbyggere igennem Fingre med den Mand, når han giver sit Afkom hen til Molok, og undlader at dræbe ham, (5) så vender jeg dog selv mit Åsyn imod den Mand og hans Slægt og udrydder ham og alle dem, der følger i hans Spor og boler med Molok, af deres Folk.

(6) Det Menneske, som henvender sig til Genfærd eller Sandsigerånder og boler med dem, mod det Menneske vil jeg vende mit Åsyn og udrydde ham af hans Folk.

(7) Helliger eder og vær hellige; thi jeg er JHVH eders Gud! (8) Hold mine Anordninger og gør efter dem. Jeg er JHVH, som helliger eder!

(9) Thi enhver, som forbander sin Fader og sin Moder, skal lide Døden; han har forbandet sin Fader og sin Moder, derfor hviler der Blodskyld på ham.

(10) Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen såvel som Horkvinden. (11) Om nogen har Samleje med sin Faders Hustru, har han blottet sin Faders Blusel; de skal begge lide Døden, der hviler Blodskyld på dem. (12) Om nogen har Samleje med sin Sønnekone, skal de begge lide Døden; de har øvet Skændselsdåd, der hviler Blodskyld på dem. (13) Om nogen ligger hos en Mand, på samme Måde som man ligger hos en Kvinde, da har de begge øvet en Vederstyggelighed; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem. (14) Om nogen ægter en Kvinde og hendes Moder, er det grov Utugt: man skal brænde både ham og begge Kvinderne; der må ikke findes grov Utugt iblandt eder. (15) Om nogen har Omgang med et Dyr, skal han lide Døden, og Dyret skal I slå ihjel. (16) Om en Kvinde kommer noget Dyr nær for at have kønslig Omgang med det, da skal du ihjelslå både Kvinden og Dyret; de skal lide Døden, der hviler Blodskyld på dem. (17) Om en Mand tager sin Søster, sin Faders eller sin Moders Datter, til Ægte, så han ser hendes Blusel, og hun hans, da er det en skammelig Gerning; de skal udryddes i deres Landsmænds Påsyn; han har blottet sin Søsters Blusel, han skal undgælde for sin Brøde. (18) Om en Mand har Samleje med en Kvinde under hendes månedlige Svaghed og blotter hendes Blusel, idet han afdækker hendes Kilde, og hun afdækker sit Blods Kilde, da skal de begge udryddes af deres Folk. (19) Du må ikke blotte din Mosters og din Fasters Blusel, thi den, der gør det, afdækker sin kødelige Slægtnings Blusel; de skal undgælde for deres Brøde. (20) 0m nogen har Samleje med sin Farbroders Hustru, da har han blottet sin Farbroders Blusel, de skal undgælde for deres Synd og dø barnløse. (21) Om nogen tager sin Broders Hustru til Ægte, da er det en uren Gerning; han har blottet sin Broders Blusel; de skal blive barnløse.

(22) Hold alle mine Anordninger og Lovbud og gør efter dem, at ikke Landet, jeg føler eder ind at bo i, skal udspy eder. (23) Følg ikke det Folks Skikke, som jeg driver bort foran eder, thi de har øvet alt dette; derfor væmmedes jeg ved dem (24) og sagde til eder: I skal få deres Land i Eje; jeg giver eder det i Eje, et Land, der flyder med Mælk og Honning. Jeg er JHVH eders Gud, som har udskilt eder fra alle andre Folkeslag.

(25) I skal skelne mellem rene og urene Dyr og mellem urene og rene Fugle for ikke at gøre eder selv til en Vederstyggelighed ved de Dyr og de Fugle og alt, hvad der rører sig på Jorden, alt, hvad jeg har udskilt for eder og erklæret for urent. (26) Og I skal være mig hellige, thi jeg JHVH er hellig, og jeg har udskilt eder fra alle andre Folkeslag til at høre mig til.

(27) Når der i en Mand eller Kvinde er en Genfærdsånd eller en Sandsigerånd, skal de lide Døden; de skal stenes, der hviler Blodskyld på dem.


Parašàt Qedoším: Torá Haftará Derúš

Skrivarstuå ©2005 Olve Utne
Oppdatert 8. mars 2005 - 27. adár I 5765